شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
يادداشت هاي مطالعاتي محمّد عابديني

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ *کلّيّات علوم اسلامي (عرفان) 3* عرفاي قرن چهارم ابوبکر شبلي او شاگرد و مريد جنيد بغدادي بود و حلاج را نيز درک کرده بود. اصالتا خراساني بودو در سن 87 سالگي و در سال هاي 334 تا 344 درگذشت. ابو علي رودباري او از نژاد ساساني بود و نسبش به انوشيروان مي رسيد. مريد جنيد بغدادي بود. در فقه شاگرد ابوالعبّاس بن شريح و در ادبيّات شاگرد ثعلب بود. او را جامع طريقت و حقيقت و شريعت خوانده اند....
ادامه مطلب در وبلاگ مدينة العلم: http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نکات تستي فلسفه 9* (#) از نظر علّامه طباطبايي وجود صورت حال در مادّه، از نوع وجود في نفسه لغيره است. (#) مقصود از لزوم امکان براي ماهيّت اين است که براي اتصاف ماهيّت به امکان کافي است که ماهيّت من حيث هي را لحاظ کنيم. (#) در جواب از اشکال "اجتماع همه ي مقولات تحت مقوله ي کيف" در بحث وجود ذهني مي توان گفت اطلاق مقوله ي کيف بر وجود ذهني به لحاظ مصداق است ولي...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *مکاسب (خيارات) 5* شيخ انصاري در ادامه ميگويد: آن چه از سخنان برخي فقيهان دريافت ميشود اين است که کلمه ي "اصل" در گزاره ي "اصل در بيع لزوم است" ممکن است يکي از اين معاني چهارگانه را داشته باشد؛ اوّل: محقّق ثاني در جامع المقاصد اصل را به معناي راجح محتمل دانسته است و براي صحيح بودن اين احتمال به غلبه استناد کرده است به اين بيان که لزوم در بيع غلبه دارد و ظنّ شيئ مشکوک را به اعمّ اغلب ملحق ميکند...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نهاية الحکمة 7* بين وجود و ماهيّت اصالت متعلّق به وجود است. يعني آن حقيقت عيني و خارجي که ما ضرورتا اثبات مي کنيم وجود است نه ماهيّت. توضيح اين که ما بعد از ريشه کن کردن و سفسطه و اثبات آن اصيلي که واقعيّت اشياء است، وقتي دوباره به سراغ اشياء مي رويم در همان نگاه اوّل آن ها را مختلف و با يکديگر متمايز مي بينيم. به طوري که برخي از برخي ديگر سلب شده اند...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *مکاسب (خيارات) 6* مرحوم فاضل توني در وافيه ادّعا نموده است که بر خلاف نظر مشهور فقيهان اصل در بيع جواز است. دليل او بر اين نظر خيار مجلس است که در نوع بيع ها وجود دارد و از ابتداي انعقاد بيع را جايز و متزلزل مي کند. اگر منظور وي اين باشد که بين موارد ثبوت خيار مجلس و بناء بيع بر لزوم منافات وجود دارد، پاسخ اين است که از آن چه بيان شد روشن است که ثبوت خيار مجلس و امثال آن و به تبع آن ظهور جواز...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نهاية الحکمة 8* ملّا صدراي شيرازي که خود در ابتدا اصالة الماهوي و بعد اصالة الوجودي شد نخستين کسي بود که بحث اصالت وجود و ماهيّت را به صورت مستقل مطرح کرد. منظور از اصالت در اين جا اين است که آن چيزي که در عالم خارج از ذهن سبب تعلّق شيئ به واقعيّت خارجي و محاذات با واقع مي شود وجود آن است يا ماهيّت آن. در قدم اول بايد توجّه داشت همان طور که هر شيئ در عالم خارج يک واقعيّت دارد...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نکات تستي کلام 3* (#) خواجه نصيرالدّين طوسي به اين دليل اثباتي را که براي اثبات صانع آورده لمّي قلمداد مي کند که در آن به حقيقت وجود توجّه شده نه مفهوم آن. (#) سبب انتفاء قبيح از خداوند وجوب استغناء و علم اوست. (#) گزاره ي "وجوب وجود مقتضي بي نيازي از هر چيزي است. پس در قادر بودنش نيازمند صفت قدرت نيست" بيان گر اين است که صفات واجب عين ذات او و قائم به ذات او هستند...
☂sajjad69
92/10/22
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
تصوير: خواجه نصيرالدّين طوسي
+ *نکات تستي منطق 3* (#) صدق، کم و کيف در قضيّه ي شرطيّه متّصله ي لزوميّه به نحوه ي ارتباط مقدّم و تالي مربوط است. (#) در مقايسه ي بين حدس و تجربه مي توان گفت که ماهيّت علّت فقط در حدس معلوم است. (#) عبارت "عدل حسن است" مشهور بالمعني الاعمّ و متعلّق صدق و کذب است. (#) "انسان نوع است" قضيّه ي ذهنيّه - طبيعيّه است. (#) قياس "برخي الف ب نيست و هر ج الف است، پس برخي ب ج نيست" قابل اثبات نيست...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نکات تستي کلام 4* (#) گزاره ي "يجوز عدمه لانّ الموثّر في العلم قادر مختار" درباره ي عالم درست است. (#) گزاره ي "لازمه ي حفظ شريعت و مبارزه با بدعت ها عصمت است" از ادلّه ي لزوم عصمت امام نيست. (#) مراد از "لاتجب الشّريعة در عبارت خواجه اين است که هميشه شريعت لازم نيست چون در مورد علم به عقليّات، عقل کافي است...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نکات تستي فلسفه 8* (#) منظور از کلّي طبيعي ماهيّت لا بشرط مقسمي مي باشد. (#) به نظر شيخ اشراق جسم مرکّب از جوهر و عرض است. (#) زاويه تحت مقوله ي کيف قرار دارد. (#) از اين سخن که "شخصيّت وجود بذاته است" مي توان نتيجه گرفت يک موجود مطلقا بيش از يک وجود ندارد. (#) به نظر علّامه طباطبايي وجود رابط در قضايا در ظرف تحقّق موضوع و محمول قضايا تحقّق دارد...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نکات تستي منطق 2* (#) نسبت ميان ذاتي باب کلّيّات و ذاتي باب برهان عموم و خصوص مطلق است. (#) قضيّه ي منفصله ي مانعة الخلوّ از طريق نفي طرف اول و اثبات طرف دوّم به متّصله تبديل مي شود. (#) گزاره ي شرطيّه ي انفصالي "انسان يا راه نمي رود يا ..." با عبارت"پا هايش را تکان مي دهد" به مانعة الخلوّ تبديل مي شود. (#) استدلال "اگر صدّام وطن پرست بود به کشورش خيانت نمي کرد" استدلال استثنائي مرخّم است...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
تصوير: علّامه محمّد رضا مظفّر
+ *نکات تستي فلسفه 7* (#)در گزاره ي "عدم العدم عدم" عدم مضاف خود نوعي از عدم و در همان حال رافع عدم مضاف اليه است. (#) خصوصيّت هر کدام از مراتب وجود مقوّم خود مرتبه ي وجود است. (#) تفاوت عروض و اتّصاف در اين است که عروض وابسته به تعدّد عارض و معروض است در حالي که در اتّصاف وجود حقيقي همان وجود موصوف است. (#) طبق ديدگاه علّامه طباطبايي زمان امري وجودي است و ماهيّتش اين است که...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نهاية الحکمة 5* گزاره هاي فلسفي قابليّت عکس الحمل را دارا مي باشند. به عنوان مثال گزاره ي "واجب موجود است و ممکن موجود است" به معناي "وجود يا واجب است يا ممکن" و نيز گزاره ي "وجود يا بالذّات است يا بالغير" به معناي "وجود واجب به وجود لذاته و وجود لغيره تقسيم مي شود" مي باشد. اين دانش از آن جايي که فراگير ترين موضوع را ميان دانش ها دارا مي باشد...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نکات تستي زبان عربي 1* يکي از اقسام منادا، مفرد معرفه است (مفرد در مقابل مضاف) که مبني بر علامت رفع است. همچنين حرف نداي "يا" فقط با وساطت "ايّ" وصليّه مي تواند بر اسم داراي الف و لام وارد شود. در چنين ترکيبي "ايّ" منادا واقع مي شود و مبني بر ضمّه مي گردد و آن کلمه ي دراراي الف و لام به تبعيّت از لفظ "ايّ" مرفوع مي شود...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
+ *نهج البلاغه 2* و من کلام له (عليه السّلام) في ذمّ اهل البصرة بعد وقعة الجمل. سخني از اوست در نکوهش مردم بصره (در سال 36 هجري) پس از جنگ جمل. کنتم جند المراة، شما سپاه آن زن بوديد (جلودار جنگ جمل عايشه بود که بر شتري به نام عسکر سوار بود و در ميان سپاه حرکت مي کرد و به همين جهت اين جنگ را جنگ جمل به معناي شتر ناميده اند.)، و اتباع البهيمة؛ و به دنبال حيواني زبان بسته مي رفتيد...
ادامه ي مطلب در وبلاگ مدينة العلم: .http://madinatolelm.parsiblog.com
چراغ جادو
گروه مدينة العلم
vertical_align_top